Denuncia ante a fiscalia polo Caso da Macoca

Á FISCALÍA DE PONTEVEDRA

Tui, 13 de maio de 2011.

O Concello de Tui destinou dende o ano 2010, en catro partidas presupostarias diferentes, a cantidade de 652.267,38 € para a transformación dunha pista deportiva nunha pista de atletismo no lugar de A Macoca, na subida ó Monte Aloia, que a data de hoxe aínda non se puxo en uso. Usando para a exposición de motivos do presente escrito só a partida presupostaria segunda, con un orzamento de 197.805, 43 €, ponse de manifesto o seguinte:

  

FEITOS CONSIDERADOS:

PRIMEIRO: O Concello de Tui redacta presuposto e medicións para obra de “cerramiento exterior instalaciones deportivas A Macoca” asinado polo aparellador municipal, Jose Mª Melero González, en xullo de 2009 (ANEXO I)

SEGUNDO: A Diputación Provincial de Pontevedra adxudica definitivamente a Belypa Construcciones a execución da obra citada según se constata en acta asinada e datada a 11 de maio de 2010 (ANEXO II)

TERCEIRO: O aparellador municipal emprega para a estimación do custo das obras unha das posibles bases de prezos homologadas para a presupostación de obra pública en España, concretamente a “Base de Precios de la Construcción y Obra Pública, PREOC 2009”, tal e cómo se desprende da codificación  empregada para as partidas de obra (segundo se observa no ANEXO I)

CUARTO: Constátase que os prezos das unidades de obra presupostados polo aparellador municipal son máis elevados cos homologados na “Base de Precios de Obra Pública y Construcción 2009, PREOC 2009”, deste documento aportase extracto coas páxinas que conteñen as unidades de obra referenciadas no presuposto municipal (ANEXO III)

QUINTO: O descadre respecto da base de prezos oficiais é de 53.436,39 €, un 37 %, superior ó que é o seu prezo de mercado tal e cómo determina a base de prezos referenciada, así se desprende do presuposto comparado adxunto. (ANEXO IV)

SEXTO: Non se entende porqué determinadas partidas teñen prezos excesivos. A modo de exemplo a referencia D37TM001, ml Grada Prefabricada Hormigón, multiplica por dez o seu prezo e a referencia D04IE003, m3 Horm. HA-25/P/40/IIa zanjas v. man, ten un prezo de 240,05 € por unidade de obra cando os prezos ofertados polas constructoras locais e comarcais non superan os 150 €.

SÉPTIMO: Constátase na visita ás instalacións que as medicións, e polo tanto, as cantidades de unidade de obra presupostadas son superiores ó realmente executado. A modo de exemplo, a partida D04IE003, m3  Horm. HA-25/P/40/IIa zanjas v. man, cuantificada en 130,5 m3, cando se observa que boa parte desas cimentacións e muros perimetrais existían con anterioridade ao inicio das obras cómo o demostran os líquenes e vexetación incrustados sobre e nos extremos delas (ANEXO V). O mesmo sucede coa partida D02TF151, m3 relleno y compac. mecán. s/ aporte, cuxo importe ascende a 35.632,52€ e se cuantifica en 3.521,00 metros cúbicos de terra, cando o lugar onde se ubican as instalacions deportivas, cuxo cerramento exterior se presuposta, mantense na mesma rasante dende hai anos.


FUNDAMENTOS DE DEREITO:
Son de aplicación xeral as disposicións recollidas na LEY 30/2007  de 30 de outubro de Contratos do Sector Público (LSCP) e en particular os seus artígos:

Art. 74 no seu apartado 2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan. E no seu apartado 3  Cuando el objeto del contrato admita fraccionamiento y así se justifique debidamente en el expediente, podrá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, siempre que éstos sean susceptibles de utilización o aprovechamiento separado y constituyan una unidad funcional, o así lo exija la naturaleza del objeto.

Se ademáis temos en conta o Art. 29 da LSCP Remisión de contratos al Tribunal de Cuentas. No seu apartado 1 Dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato, para el ejercicio de la función fiscalizadora, deberá remitirse al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma una copia certificada del documento en el que se hubiere formalizado aquél, acompañada de un extracto del expediente del que se derive, siempre que la cuantía del contrato exceda de 600.000 euros…  non se entende con qué finalidade e xustificación se fracciona en lotes a contratación da obra realizada con un mesmo obxeto “Instalacións Deportivas A Macoca” e idéntico adxudicatario “Belypa Construcciones”  contratadas nun intervalo de tempo inferior a dous anos.

Art. 75.1 … Los órganos de contratación cuidarán de que el precio sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al precio general de mercado, en el momento de fijar el presupuesto de licitación y la aplicación, en su caso, de las normas sobre ofertas con valores anormales o desproporcionados.

Art. 134.1 Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa deberá atenderse a criterios directamente vinculados al objeto del contrato, tales como la calidad, el precio…

Art. 136 Ofertas con valores anormales y desproporcionados  apartado 2  Cuando para la adjudicación deba considerarse más de un criterio de valoración, podrá expresarse en los pliegos los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados. Si el precio ofertado es uno de los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación, podrán indicarse en el pliego los límites que permitan apreciar, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales. 


Por todo o anterior, o abaixo asinante solicita á Fiscalia que teña por presentado este escrito e copias que se acompañan, o admita e previos os tramites legais oportunos acorde iniciar unha investigación á fin de esclarecer se os feitos aquí expostos son constitutivos dalgúnha infracción legal  e se tomen as medidas axeitadas conducentes á depuración de responsabilidades se estimase as houbera.

Aqui podes ver toda a denuncia, anexos incluidos  http://pt.calameo.com/read/0002077585382f7a45173

No comments:

Post a Comment

podes deixar aqui a tua opinión,